Skúste televízor vypnúť a znova zapnúť

  1. Odpojte napájací kábel televízora od elektrickej siete
  2. Odpojte všetky zariadenia pripojené k televízoru
  3. Počkajte 2 minúty a zapojte napájací kábel späť do elektrickej siete
  4. Znova zapnite televízor

Vyriešil sa problém?

Áno Nie, pokračovať na ďalší krok